Prehlásenie o prístupnosti

Dobrovoľnícke centrum Trnava má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://dobrovolnickecentrumtt.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

  • Pre multimediálne prvky sa neposkytujú alternatívy, videá nemajú titulky. [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Dynamické multimediálne prvky]
  • Na sprostredkovanie informácie sa používajú texty vo forme obrázku – naskenované pdf. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
  • PDF dokument nemá definované záložky. [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov]
  • PDF dokument nemá definovaný jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 7.2.2022.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 16.6.2022.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: info@dobrovolnickecentrumtt.sk. Správcom obsahu je Dobrovoľnícke centrum Trnava

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram