Ochrana osobných údajov

 1. Vaše osobné údaje spracúvame, ak ste sa Prevázkovateľa obrátili prostredníctvom e-mailu, prihlásili ste sa na odoberanie nášho informačného emailu, zaregistrovali ste sa na našej webovej stránke, zúčastnili ste sa niektorého z našich školení (tj. podpísali ste prezenčnú listinu) alebo inej nami organizovanej akcie, ak ste našou dobrovoľníčkou alebo dobrovoľníkom (podpísaním dobrovoľníckej zmluvy), ste naším darcom (zaslaním daru), návštevníkom webovej stránky alebo ste s nami uzatvorili zmluvu (podpisom zmluvy spracúvame osobné údaje v rozsahu uvedenom v zmluve), zverujete nám vaše údaje. Prevádzkovateľ dbá na to, aby boli osobné údaje spracúvané v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie o ochrane osobných údajov tzv. GDPR) a týmito informáciami. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje máme k dispozícii, aj keď s nimi ďalej nijako nenakladáme (napríklad, ak nám napíšete e-mail a my máme k dispozícii vaše meno a e-mailovú adresu). 
 2. Ohľadne spracovania vašich osobných údajov môžete Prevádzkovateľa kontaktovať emailom na adrese info@dobrovolnickecentrumtt.sk.
 3. Prevádzkovateľ v Databáze eviduje profil dobrovoľníka/Organizácie vytvorený dobrovoľníkom/Organizáciou, zároveň archivuje odpovede odoslané dobrovoľníkmi (ďalej len „Reakcia") na Ponuky zverejnené na webovej stránke. Prevádzkovateľ v rozsahu služieb poskytovaných Organizáciám sprístupňuje nasledovné údaje Dobrovoľníka reagujúceho na Ponuku:
 4. meno a priezvisko; 
 5. mailová adresa;
 6. telefónne číslo.
 7. Profil dobrovoľníka uložený v Databáze Prevádzkovateľa a Reakcie na Ponuky zverejnené na webovej stránke odoslané dobrovoľníkom obsahujú údaje, ktoré sa podľa Nariadenia EÚ 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov) považujú za osobné údaje.
 8. Pred vytvorením Profilu na webovej stránke alebo odoslaním Reakcie na Ponuku dobrovoľník/Organizácia vyhlasuje, že všetky ním/ňou uvedené údaje sú pravdivé a súhlasí s ich zverejnením pre účely Databázy.
 9. Profily dobrovoľníkov uložené v Databáze Prevádzkovateľa a/alebo Reakcie na Ponuky odoslané dobrovoľníkmi zahŕňajú nasledujúce údaje: titul; meno; priezvisko; adresa trvalého pobytu (nepovinný údaj); e-mail; telefónne číslo; preferovaná oblasť výkonu dobrovoľníckej činnosti; prihlasovacie údaje (email a heslo). V niektorých prípadoch spracúva prevádzkovateľ aj iné údaje, napríklad adresa alebo pracovné kontaktné údaje. Sú to bežné informácie, ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie. Nepovinné údaje spracúvame v prípade, že sa ich sami rozhodnete zverejniť v Databáze.
 10. Profily Organizácií uložené v Databáze Prevádzkovateľa a/alebo Reakcie na Profil dobrovoľníkov zahŕňajú: Oficiálny názov organizácie; Informáciu o činnosti organizácie; IČO; Právna forma; Sídlo; Telefónne číslo; Zodpovedná osoba; Webová stránka; Facebook; e-mail; prihlasovacie údaje (email a heslo). Okrem osobných údajov môžeme získavať a následne spracúvať ďalšie údaje a informácie, ktoré nám oznámite alebo ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie cez telefón, e-mail, našu webovú stránku, sociálne siete alebo iné prostriedky.
 11. Uvedenie ďalších údajov v Profile a/alebo v Reakcii je na výlučnom rozhodnutí dotknutého dobrovoľníka/Organizácie. Prevádzkovateľ uvedenie ďalších údajov nepožaduje. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nepožaduje od Dobrovoľníka/Organizácie uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie definovanej v ustanovení § 13 Zákona o ochrane osobných údajov.
 12. Bez poskytnutia výslovného súhlasu dobrovoľníka s týmito Podmienkami používania Prevádzkovateľ a Organizácia nie sú oprávnení spracovať údaje dobrovoľníka.
 13. Bez poskytnutia výslovného súhlasu Organizácie s týmito Podmienkami používania Prevádzkovateľ a Dobrovoľník nie sú oprávnení spracovať údaje Organizácie.
 14. Pred vytvorením Profilu na webovej stránke Dobrovoľník/Organizácia preukázateľným spôsobom poskytne svoj súhlas, aby tieto údaje boli spracované Prevádzkovateľom a sprístupnené prostredníctvom počítačovej siete internet Organizáciám Prevádzkovateľa. Dobrovoľník je prostredníctvom webovej stránky oprávnený sám určiť a zmeniť dobu sprístupnenia svojho Profilu v Databáze Prevádzkovateľa v rozsahu trvaní jeho zverejnenia; prostredníctvom Databázy je oprávnený kedykoľvek sám ukončiť sprístupnenie Profilu v nej. Pred odoslaním Reakcie na Ponuku zverejnenú na webovej stránke dobrovoľník preukázateľným spôsobom poskytne svoj súhlas, aby v Reakcii uvedené údaje boli spracované konkrétnou Organizáciou a Prevádzkovateľom. Súhlas je daný na dobu určitú, konkrétne 5 rokov. Po období 5 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.
 15. Prevádzkovateľ spracuje údaje uvedené v Profiloch uložených v Databáze výlučne za účelom poskytnutia pomoci dobrovoľníkom pri vyhľadaní pracovnej príležitosti, a to formou sprístupnenia Ponúk Organizácií a naopak, Organizáciám pri vyhľadaní dobrovoľníkov, a to formou sprístupnenia údajov dobrovoľníka v rozsahu uvedenom v bode č.6.
 16. V zmysle § 62 zákona číslo 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov Dobrovoľník/Organizácia súhlasí s využívaním jeho/jej elektronického kontaktu na účely priameho oslovenia súvisiaceho so správou Databázy.
 17. Osobné údaje spracúvame ďalej za účelom: informovanie o aktivitách Prevádzkovateľa prostredníctvom info e-mailov (v každom zaslanom info e-maile je možnosť odhlásiť sa z odberu), za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste Prevádzkovateľovi zaslali; za účelom komunikácie s podporovateľmi, darcami alebo ľuďmi, ktorí majú záujem o činnosť Prevádzkovateľa ohľadne jeho podpory a podporených aktivít; za účelom správy webovej stránky Prevádzkovateľa, účtov na sociálnych sieťach s cieľom zobraziť obsah webovej stránky účtov čo najefektívnejšie na základe testovaní a analýz dát; ak ste s Prevádzkovateľom v zmluvnom vzťahu (napr. Darovacia zmluva, zmluva o spolupráci, dobrovoľnícka zmluva) používame vaše osobné údaje uvedené v zmluve za účelom napĺňania zmluvy.
 18. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje najmä na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili. V prípade, že ste náš darca a podporili ste aktivity Prevádzkovateľa, týmto spôsobom ste vyjadrili podporu našim aktivitám, pokladáme za náš oprávnený záujem informovať vás o tom, čo robíme. Náš oprávnený záujem odvodzujeme aj z verejnoprospešného účelu existencie Prevádzkovateľa. Podľa stanov Prevádzkovateľa je naším hlavným cieľom podporovať vytváranie prostredia priaznivého pre rozvoj dobrovoľníctva v Trnavskom kraji. Informovanie verejnosti o témach, ktoré Prevádzkovateľ rieši je nevyhnutné na dosahovanie nášho cieľa, preto považujeme za oprávnený záujem informovať všetkých podporovateľov o aktivitách a tak šíriť tieto informácie. V prípade, že máte s Prevádzkovateľom uzatvorenú zmluvu, vaše údaje spracúvame na základe tejto zmluvy.
 19. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje, ktorými disponuje chráni v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením, má k nim prístup obmedzený počet pracovníkov a zamestnancov, ktorí boli o spôsobe ako s nimi zaobchádzať a chrániť ich preškolení tak, aby bola zabezpečená maximálna ochrana. Pracovníci a zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch, ktorá trvá aj po skončení spolupráce. Okrem spolupracovníkov a zamestnancov poskytuje prevádzkovateľ vaše osobné údaje aj tretím stranám, ale iba v prípade, ak je to nevyhnutné pre naplnenie účelu, pre ktorý ste Prevádzkovateľovi údaje poskytli. Jedná sa o regionálne dobrovoľnícke centrá (Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Dobrovoľnícke centrum Trenčín, Nitrianske centrum dobrovoľníctva, Dobrovoľnícke centrum Košického kraja), Google, Facebook, Instagram, YouTube. Vaše osobné údaje môže Sprostredkovatel zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ v krajinách Európskej únie. Niektorí sprostredkovatelia (Gooogle, Facebook, Instagram, Youtube) môžu spracúvať rôzne dáta aj na území tretích krajín (mimo EU).
 20. V súvislosti s ochranou osobných údajov máte nasledujúce práva: právo požiadať o vymazanie a/ alebo odvolanie osobných údajov (v tomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z Databázy alebo zoznamov Prevádzkovateľa, ktoré spracúvame alebo ich rozsah- urobíme tak do 30 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti; právo na zmenu, opravu alebo úpravu Vašich osobných údajov; právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah; právo požiadať Prevádzkovateľa o prístup k osobným údajom, ktoré spracúvame, ktoré vám doložíme v lehote 30 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti; právo namietať spracovanie osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na účel oprávneného záujmu a tiež na účely priameho marketingu; právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste udelili Prevádzkovateľovi; právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov - môžete sa s ňou obrátiť na nás e-mailom na adrese info@dobrovolnickecentrumtt.sk alebo sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR.
 21. Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnení požiadať vás ešte pred poskytnutím akýchkoľvek informácií o overenie Vašej totožnosti a požiadať vás o doplnenie niektorých informácií.
© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram