Podmienky používania služieb a ochrana osobných údajov

Podmienky poskytovania služieb Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja poskytované prostredníctvom webovej stránky www.dobrovolnicentrumtt.sk a ochrana osobných údajov

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja, so sídlom ulica Botanická 8272/55, 917 08 Trnava, IČO 54602157 (ďalej len „Prevádzkovateľ"), je prevádzkovateľom internetovej stránky www.dobrovolnickecentrumtt.sk, na ktorej je prístupná Databáza dobrovoľníkov, organizácií a dobrovoľníckych ponúk (ďalej len „Databáza") a poskytovateľom služieb v Databáze.
 2. Prevádzkovateľ vydáva tieto Podmienky používania Databázy (ďalej len „PPD"), ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a dobrovoľníkov a organizácií registrovaných v databáze pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa. Súhlas s PPD je podmienkou registrácie a využívania služieb Prevádzkovateľa.
 3. Registrácia a využívanie služieb s ňou spojených je zdarma.
 4. Pojmy pre účely PPD sa interpretujú týmto spôsobom: Organizácia pracujúca s dobrovoľníkmi (ďalej len Organizácia) je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať Databázu predovšetkým za účelom nájsť vhodného dobrovoľníka. Dobrovoľník je fyzickou osobou alebo skupinou fyzických osôb, ktorá využíva Databázu v záujme nájsť si vhodnú dobrovoľnícku príležitosť. Dobrovoľnícka príležitosť (ďalej len Ponuka) je ponuka dobrovoľníckej aktivity zverejnená Organizáciou v Databáze za účelom vyhľadania vhodného dobrovoľníka. Databáza organizácií, dobrovoľníkov a dobrovoľníckych príležitostí Prevádzkovateľa je databázou obsahujúcou informácie vytvorené a/alebo zverejnené dobrovoľníkmi a Organizáciami.
 5. Iné dobrovoľnícke centrá sú regionálne dobrovoľnícke centrá, ktoré majú navzájom prístup do vzájomných regionálnych databáz dobrovoľníkov, konkrétne: Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Dobrovoľnícke centrum Trenčín, Nitrianske centrum dobrovoľníctva, Dobrovoľnícke centrum Košického kraja. Organizácia zaregistrovaná iným dobrovoľníckym centrom je Organizácia, ktorá využíva Databázu dobrovoľníkov iného dobrovoľníckeho centra.

II. Služby poskytované dobrovoľníkovi

 1. Služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje dobrovoľníkom, sú bezplatné a slúžia ako pomoc pri vyhľadaní Ponúk prostredníctvom webovej stránky.
 2. Pre využívanie služieb poskytovaných dobrovoľníkom sa vyžaduje jeho registrácia v Databáze. Dobrovoľník sa registruje uvedením ľubovoľného prihlasovaciu e-mailu a prihlasovacieho hesla, pričom môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoju registráciu.
 3. Medzi Služby poskytované Dobrovoľníkovi patrí najmä možnosť prostredníctvom Databázy:
 1. odpovedať, resp. reagovať na zverejnenú Ponuku. Dobrovoľník je oprávnený reagovať na dobrovoľnícku ponuku zverejnenú v Databáze;
 2. uložiť si a sprístupniť svoj Profil, a to prostredníctvom on-line formulára vyplneného na webovej stránke Prevádzkovateľa.
 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť profil tak, aby bol v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov. Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo nesprístupňovať alebo vymazať z Databázy profily dobrovoľníkov, ktoré obsahujú nedostatočné informácie pre vyhľadávanie, alebo také, ktoré podľa názoru Prevádzkovateľa obsahujú irelevantné informácie alebo údaje, ktoré nesúvisia s vyhľadávaním dobrovoľníckej ponuky (napr.: politické a náboženské názory, reklama, vulgarizmy atď.). O tomto rozhodnutí Prevádzkovateľ informuje dobrovoľníka, ktorého sa predmetný profil týka.

III. Služby poskytované organizácii

 1. Pre využívanie služieb poskytovaných Organizácii sa vyžaduje jej registrácia v Databáze. Organizácia sa registruje uvedením ľubovoľného prihlasovaciu e-mailu a prihlasovacieho hesla, pričom môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoju registráciu.
 2. Medzi Služby poskytované Organizácii patrí najmä možnosť prostredníctvom Databázy: uložiť si a sprístupniť svoj Profil, a to prostredníctvom on-line formulára vyplneného na webovej stránke Prevádzkovateľa; zverejniť ponuku; použiť osobné údaje Dobrovoľníka, ktorý odpovedal/reagoval na Ponuku za účelom jeho kontaktovania kvôli výkonu dobrovoľníckej činnosti.
 3. Organizácia úspešnou registráciou zverejňuje informácie o svojej organizácii v Profile organizácie má možnosť zverejniť Ponuku. Ponuka sa zverejňuje podľa týchto pravidiel:
 • organizácia sama zverejní Ponuku a určí jej obsah, pričom Ponuka musí obsahovať minimálne kritériá stanovené Prevádzkovateľom: názov ponuky, popis ponuky, oblasť/oblasti, lokalita/lokality, obrázok, začiatok a koniec aktivity, počet dobrovoľníkov;
 • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Ponuku tak, aby bola v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov na webovej stránke. Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo nesprístupňovať alebo vymazať z Databázy profily Organizácií, ktoré obsahujú nedostatočné informácie pre vyhľadávanie, alebo také, ktoré podľa názoru Prevádzkovateľa obsahujú irelevantné informácie alebo údaje, ktoré nesúvisia s vyhľadávaním dobrovoľníckej ponuky (napr.: politické a náboženské názory, reklama, vulgarizmy atď.). O tomto rozhodnutí Prevádzkovateľ informuje Organizáciu, ktorého sa predmetný profil týka.
 • doba zverejnenia Ponuky je neobmedzená. Organizácia môže svoju Ponuku kedykoľvek stiahnuť.
 • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť, nezverejniť alebo zrušiť už zverejnenú Ponuku/Organizáciu: ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami alebo dobrými mravmi; v ktorej Organizácia podmieňuje Ponuky platbou manipulačného alebo iného poplatku; prezentujúcu viaceré Ponuky v rámci jedného formulára pre Ponuku (t. j. v rámci jednej Ponuky); uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na prezentáciu viacerých Ponúk z jednej dobrovoľníckej oblasti; ktorá je neúplná alebo zavádzajúca alebo obsahuje nepravdivé údaje, alebo z iných dôvodov znižuje úroveň Služieb poskytovaných Dobrovoľníckym centrom Trnavského kraja; s reklamným alebo marketingovým obsahom alebo informáciou o produktoch alebo Službách Organizácie alebo tretej osoby; ktorá môže poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo tretej osoby; erotického charakteru, resp. také, ktoré vzbudzujú podozrenie, že sa môže ísť o tento typ práce; tú istú duplicitne zverejnenú Organizáciou na webovej stránke; ktorá obsahuje Ponuku prebiehajúcu formou MLM (multilevel marketing) alebo podomového oslovovania.

IV. Ochrana Osobných údajov

 1. Vaše osobné údaje spracúvame, ak ste sa Prevázkovateľa obrátili prostredníctvom e-mailu, prihlásili ste sa na odoberanie nášho informačného emailu, zaregistrovali ste sa na našej webovej stránke, zúčastnili ste sa niektorého z našich školení (tj. podpísali ste prezenčnú listinu) alebo inej nami organizovanej akcie, ak ste našou dobrovoľníčkou alebo dobrovoľníkom (podpísaním dobrovoľníckej zmluvy), ste naším darcom (zaslaním daru), návštevníkom webovej stránky alebo ste s nami uzatvorili zmluvu (podpisom zmluvy spracúvame osobné údaje v rozsahu uvedenom v zmluve), zverujete nám vaše údaje. Prevádzkovateľ dbá na to, aby boli osobné údaje spracúvané v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie o ochrane osobných údajov tzv. GDPR) a týmito informáciami. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje máme k dispozícii, aj keď s nimi ďalej nijako nenakladáme (napríklad, ak nám napíšete e-mail a my máme k dispozícii vaše meno a e-mailovú adresu). 
 2. Ohľadne spracovania vašich osobných údajov môžete Prevádzkovateľa kontaktovať emailom na adrese info@dobrovolnickecentrumtt.sk.
 3. Prevádzkovateľ v Databáze eviduje profil dobrovoľníka/Organizácie vytvorený dobrovoľníkom/Organizáciou, zároveň archivuje odpovede odoslané dobrovoľníkmi (ďalej len „Reakcia") na Ponuky zverejnené na webovej stránke. Prevádzkovateľ v rozsahu služieb poskytovaných Organizáciám sprístupňuje nasledovné údaje Dobrovoľníka reagujúceho na Ponuku:
 4. meno a priezvisko; 
 5. mailová adresa;
 6. telefónne číslo.
 7. Profil dobrovoľníka uložený v Databáze Prevádzkovateľa a Reakcie na Ponuky zverejnené na webovej stránke odoslané dobrovoľníkom obsahujú údaje, ktoré sa podľa Nariadenia EÚ 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov) považujú za osobné údaje.
 8. Pred vytvorením Profilu na webovej stránke alebo odoslaním Reakcie na Ponuku dobrovoľník/Organizácia vyhlasuje, že všetky ním/ňou uvedené údaje sú pravdivé a súhlasí s ich zverejnením pre účely Databázy.
 9. Profily dobrovoľníkov uložené v Databáze Prevádzkovateľa a/alebo Reakcie na Ponuky odoslané dobrovoľníkmi zahŕňajú nasledujúce údaje: titul; meno; priezvisko; adresa trvalého pobytu (nepovinný údaj); e-mail; telefónne číslo; preferovaná oblasť výkonu dobrovoľníckej činnosti; prihlasovacie údaje (email a heslo). V niektorých prípadoch spracúva prevádzkovateľ aj iné údaje, napríklad adresa alebo pracovné kontaktné údaje. Sú to bežné informácie, ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie. Nepovinné údaje spracúvame v prípade, že sa ich sami rozhodnete zverejniť v Databáze.
 10. Profily Organizácií uložené v Databáze Prevádzkovateľa a/alebo Reakcie na Profil dobrovoľníkov zahŕňajú: Oficiálny názov organizácie; Informáciu o činnosti organizácie; IČO; Právna forma; Sídlo; Telefónne číslo; Zodpovedná osoba; Webová stránka; Facebook; e-mail; prihlasovacie údaje (email a heslo). Okrem osobných údajov môžeme získavať a následne spracúvať ďalšie údaje a informácie, ktoré nám oznámite alebo ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie cez telefón, e-mail, našu webovú stránku, sociálne siete alebo iné prostriedky.
 11. Uvedenie ďalších údajov v Profile a/alebo v Reakcii je na výlučnom rozhodnutí dotknutého dobrovoľníka/Organizácie. Prevádzkovateľ uvedenie ďalších údajov nepožaduje. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nepožaduje od Dobrovoľníka/Organizácie uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie definovanej v ustanovení § 13 Zákona o ochrane osobných údajov.
 12. Bez poskytnutia výslovného súhlasu dobrovoľníka s týmito Podmienkami používania Prevádzkovateľ a Organizácia nie sú oprávnení spracovať údaje dobrovoľníka.
 13. Bez poskytnutia výslovného súhlasu Organizácie s týmito Podmienkami používania Prevádzkovateľ a Dobrovoľník nie sú oprávnení spracovať údaje Organizácie.
 14. Pred vytvorením Profilu na webovej stránke Dobrovoľník/Organizácia preukázateľným spôsobom poskytne svoj súhlas, aby tieto údaje boli spracované Prevádzkovateľom a sprístupnené prostredníctvom počítačovej siete internet Organizáciám Prevádzkovateľa. Dobrovoľník je prostredníctvom webovej stránky oprávnený sám určiť a zmeniť dobu sprístupnenia svojho Profilu v Databáze Prevádzkovateľa v rozsahu trvaní jeho zverejnenia; prostredníctvom Databázy je oprávnený kedykoľvek sám ukončiť sprístupnenie Profilu v nej. Pred odoslaním Reakcie na Ponuku zverejnenú na webovej stránke dobrovoľník preukázateľným spôsobom poskytne svoj súhlas, aby v Reakcii uvedené údaje boli spracované konkrétnou Organizáciou a Prevádzkovateľom. Súhlas je daný na dobu určitú, konkrétne 5 rokov. Po období 5 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.
 15. Prevádzkovateľ spracuje údaje uvedené v Profiloch uložených v Databáze výlučne za účelom poskytnutia pomoci dobrovoľníkom pri vyhľadaní pracovnej príležitosti, a to formou sprístupnenia Ponúk Organizácií a naopak, Organizáciám pri vyhľadaní dobrovoľníkov, a to formou sprístupnenia údajov dobrovoľníka v rozsahu uvedenom v bode č.6.
 16. V zmysle § 62 zákona číslo 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov Dobrovoľník/Organizácia súhlasí s využívaním jeho/jej elektronického kontaktu na účely priameho oslovenia súvisiaceho so správou Databázy.
 17. Osobné údaje spracúvame ďalej za účelom: informovanie o aktivitách Prevádzkovateľa prostredníctvom info e-mailov (v každom zaslanom info e-maile je možnosť odhlásiť sa z odberu), za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste Prevádzkovateľovi zaslali; za účelom komunikácie s podporovateľmi, darcami alebo ľuďmi, ktorí majú záujem o činnosť Prevádzkovateľa ohľadne jeho podpory a podporených aktivít; za účelom správy webovej stránky Prevádzkovateľa, účtov na sociálnych sieťach s cieľom zobraziť obsah webovej stránky účtov čo najefektívnejšie na základe testovaní a analýz dát; ak ste s Prevádzkovateľom v zmluvnom vzťahu (napr. Darovacia zmluva, zmluva o spolupráci, dobrovoľnícka zmluva) používame vaše osobné údaje uvedené v zmluve za účelom napĺňania zmluvy.
 18. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje najmä na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili. V prípade, že ste náš darca a podporili ste aktivity Prevádzkovateľa, týmto spôsobom ste vyjadrili podporu našim aktivitám, pokladáme za náš oprávnený záujem informovať vás o tom, čo robíme. Náš oprávnený záujem odvodzujeme aj z verejnoprospešného účelu existencie Prevádzkovateľa. Podľa stanov Prevádzkovateľa je naším hlavným cieľom podporovať vytváranie prostredia priaznivého pre rozvoj dobrovoľníctva v Trnavskom kraji. Informovanie verejnosti o témach, ktoré Prevádzkovateľ rieši je nevyhnutné na dosahovanie nášho cieľa, preto považujeme za oprávnený záujem informovať všetkých podporovateľov o aktivitách a tak šíriť tieto informácie. V prípade, že máte s Prevádzkovateľom uzatvorenú zmluvu, vaše údaje spracúvame na základe tejto zmluvy.
 19. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje, ktorými disponuje chráni v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením, má k nim prístup obmedzený počet pracovníkov a zamestnancov, ktorí boli o spôsobe ako s nimi zaobchádzať a chrániť ich preškolení tak, aby bola zabezpečená maximálna ochrana. Pracovníci a zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch, ktorá trvá aj po skončení spolupráce. Okrem spolupracovníkov a zamestnancov poskytuje prevádzkovateľ vaše osobné údaje aj tretím stranám, ale iba v prípade, ak je to nevyhnutné pre naplnenie účelu, pre ktorý ste Prevádzkovateľovi údaje poskytli. Jedná sa o regionálne dobrovoľnícke centrá (Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Dobrovoľnícke centrum Trenčín, Nitrianske centrum dobrovoľníctva, Dobrovoľnícke centrum Košického kraja), Google, Facebook, Instagram, YouTube. Vaše osobné údaje môže Sprostredkovatel zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ v krajinách Európskej únie. Niektorí sprostredkovatelia (Gooogle, Facebook, Instagram, Youtube) môžu spracúvať rôzne dáta aj na území tretích krajín (mimo EU).
 20. V súvislosti s ochranou osobných údajov máte nasledujúce práva: právo požiadať o vymazanie a/ alebo odvolanie osobných údajov (v tomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z Databázy alebo zoznamov Prevádzkovateľa, ktoré spracúvame alebo ich rozsah- urobíme tak do 30 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti; právo na zmenu, opravu alebo úpravu Vašich osobných údajov; právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah; právo požiadať Prevádzkovateľa o prístup k osobným údajom, ktoré spracúvame, ktoré vám doložíme v lehote 30 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti; právo namietať spracovanie osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na účel oprávneného záujmu a tiež na účely priameho marketingu; právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste udelili Prevádzkovateľovi; právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov - môžete sa s ňou obrátiť na nás e-mailom na adrese info@dobrovolnickecentrumtt.sk alebo sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR.
 21. Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnení požiadať vás ešte pred poskytnutím akýchkoľvek informácií o overenie Vašej totožnosti a požiadať vás o doplnenie niektorých informácií.

V. Zodpovednosť za škodu

 1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku Ponuky zverejnenej v Databáze, najmä za jej grafické znázornenie (napr.: logo, fotografia alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti) a za ich gramatickú správnosť. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím Služby v Databáze zodpovedá výlučne Organizácia. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím Služby v Databáze.
 2. Organizácia je povinná chrániť údaje získané na základe reakcie Dobrovoľníka na Ponuku pred akýmkoľvek zneužitím, je tiež povinná zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti Organizácia v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Organizácia berie na vedomie, že Databáza Profilov dobrovoľníkov/Organizácií vytvorená Prevádzkovateľom je predmetom autorského práva Prevádzkovateľa a je chránená podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených v Databáze dobrovoľníkov/Organizácií Prevádzkovateľa.
 3. Organizácia sa zaväzuje, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá Organizácii za nájdenie vhodného dobrovoľníka na obsadenie Ponuky a jeho zotrvanie v dobrovoľníckom pomere.
 5. Prevádzkovateľ negarantuje dobrovoľníkovi nájdenie vhodnej dobrovoľníckej pozície a ani trvanie dobrovoľníckeho pomeru.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním Databázy, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.
 7. Dobrovoľníkovi/Organizácii nevznikne nárok na náhradu škody a žiadnu náhradu za ním objednané Služby, ktoré nemohol využívať počas prípadného pozastavenia prevádzky Databázy. Nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 8. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

VI. Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Pre využívanie akýchkoľvek Služieb sa vyžaduje registrácia Dobrovoľníka/Organizácie v Databáze. Registrácia sa uskutoční prostredníctvom vyplnenia registračného formulára - Profilu. Úspešným ukončením registrácie si Dobrovoľník/Organizácia vytvorí vlastné on-line konto (Profil), ktoré je chránené jedinečným prihlasovacím menom (e-mailom) a heslom. Dobrovoľník/Organizácia je povinný/á chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať ich tretím subjektom.
 2. Služby Prevádzkovateľa sa uskutočňujú prostredníctvom on-line konta, výnimočne na základe písomnej (list, fax, e-mail) alebo telefonickej objednávky Organizácie/Dobrovoľníka.
 3. Dobrovoľník/Organizácia zadaním údajov do Databázy Prevádzkovateľa vyslovuje súhlas s prípadným zverejnením svojich osobných údajov (alebo v prípade Organizácie i osobných údajov svojich zamestnancov v Ponuke), ak si toto vyžaduje charakter Služby, ktorú si Dobrovoľník/Organizácia u Prevádzkovateľa objednal/a.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie PPD, pričom o zmenách bezodkladne informuje Dobrovoľníkov/Organizácie formou e-mailu s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových PPD strácajú platnosť pôvodné PPD.
 5. Všetky vzťahy neupravené v Zmluve a/alebo PPD sa riadia platnými právnymi predpismi SR.
 6. Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred PPD. Pôsobnosť PPD alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňa 6.10.2022 

Zdroj: Bratislavské dobrovoľnícke centrum (Ďakujeme Bratislavskému dobrovoľníckemu centru za spoluprácu a umožnenie využitia ich Podmienok používania (https://www.dobrovolnictvoba.sk/podmienky-pouzivania/) ako podkladu pre vypracovanie týchto Podmienok. 

© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram