Týždeň dobrovoľníctva opäť prináša možnosť vyskúšať si dobrovoľnícku prácu, spoznať výnimočných ľudí a pomôcť tam, kde je to práve potrebné.  Veríme, že spoločne s vami opäť vytvoríme širokú a rozmanitú paletu dobrovoľníckych aktivít a zapojíme dobrovoľníkov  do pomoci pri maľovaní plota a lavičiek, sprevádzaní seniorov, príprave hier pre deti, čistení okolia, prekladoch do angličtiny, vyrábaní darčekov, doprevádzaní kapiel či distribúcií potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi a pri ďalších rozmanitých aktivitách. Skrátka do rôznorodých dobrovoľníckych aktivít naprieč celým Trnavským krajom, ale i celým Slovenskom.

Preto vyzývame všetky organizácie a inštitúcie z Trnavského kraja, ktoré sa chcú predstaviť verejnosti a pripraviť ukážku dobra, aby prihlásili svoju aktivitu do 30. apríla prostredníctvom oficiálneho webu www.tyzdendobrovolnictva.skNa webovej stránke sa organizácia zaregistruje a následne môže pridávať neobmedzené množstvo dobrovoľníckych ponúk. Pre verejnosť budú následne dobrovoľnícke ponuky zverejnené na www.tyzdendobrovolnictva.sk od 2. mája 2024.

„V tomto ročníku Týždňa dobrovoľníctva chceme dokázať, že aj malé skutky môžu byť veľkým hrdinstvom. Spoločné malé dobro môže viesť k veľkej zmene v komunitách, spoločnosti, ale aj vo vnútri každého dobrovoľníka a dobrovoľníčky. Tie najmilšie činy sa často dejú nenápadne. Považujeme za dôležité ukázať, že dobro sa okolo nás stále koná, ľuďom záleží na svojom okolí a chcú ho pozitívne ovplyvňovať. V časoch, keď prieskumy ukazujú nárast skepsy, pocitu frustrácie a obáv z budúcnosti chceme ukázať druhú stranu a odkázať všetkým, že aj oni majú supersilu, ktorou môžu zlepšovať svet,“ uvádza Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, koordinátorka kampane na národnej úrovni.

Veríme, že vám budeme nápomocní pri hľadaní hrdinov, spolu s ktorými zmeníme Trnavský kraj na lepšie miesto pre život.

V poradí už 16. ročník národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spolu s krajskými dobrovoľníckymi centrami: Bratislavské dobrovoľnícke centrumCentrum dobrovoľníctva Banská Bystrica, Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja, Nitrianske centrum dobrovoľníctvaPrešovské dobrovoľnícke centrum a Žilinské dobrovoľnícke centrum.

Partnerom v Trnavskom kraji je Trnavský samosprávny krajKrajská inovačná rozvojová agentúra a Trnavské rádio.

Predsedníčka Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Trstíne Ľudmila Fedorová získala ocenenie v kategórii Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc. Dobrovoľníctvu sa venuje takmer 50 rokov a okrem darovaní krvi, či najnovšie kostnej drene, organizuje v obci aj viacero iných kultúrnych podujatí a krúžkov pre deti.

V kategórii Koordinátor/ka dobrovoľníkov bola ocenená Silvia Krišáková, riaditeľka Centra voľného času v Senici. Dobrovoľníctvu, hlavne v oblasti práce s mládežou, sa venuje už 25 rokov na viacerých „frontoch“, organizuje tábory, zbierky a stála aj pri zrode miestneho materského centra.

My sme na národné oceňovanie nominovali štyri dobrovoľníčky – Andreu Gregušovú z OZ FidliCanti Horné Orešany a okolie, Silviu Krišákovú z CVČ Senica, Ľudmilu Fedorovú z MS SČK Trstín a Máriu Geršicovú z Denného centra Michala Dočolomanského Nebojsa v Galante, jednu dobrovoľnícku skupinu – Metro klub Hlohovec a jedno podujatie v kategórii podpora dobrovoľníctva – KIRATON – krajský heckaton. Všetci nominovaní boli zároveň laureátmi ocenenia Srdce na dlani na krajskej úrovni.

O ocenených rozhodla národná hodnotiaca komisia zložená zo siedmich členov – zástupcov dobrovoľníckych centier, Úradu splnomocnenca vlády SR, Rady mládeže Slovenska, firiem a nezávislých odborníkov. Členkou hodnotiacej komisie bola po prvýkrát aj riaditeľka Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja Zuzana Šujanová.

Štyria z nominovaných sa zároveň zúčastnili na audiencii u prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Prezidentskom paláci. Okrem dvoch ocenených to boli aj dobrovoľníčka pomáhajúca v Trnavskom kraji A. Gregušová a Lucia Vadovičová, projektová manažérka KIRA, n.o. zastupujúca projekt KIRATON - krajský hackaton v kategórii podpora dobrovoľníctva.

Národné oceňovanie Srdce na dlani už po 15.-krát zorganizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a uskutočnilo sa pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej  a primátora mesta Bratislava Matúša Valla. Ocenenia boli udelené v deviatich kategóriách tak, aby bolo pokryté široké spektrum dobrovoľníckych príležitostí na Slovensku a rovnako aj dobrovoľníctvo Slovákov v zahraničí.

„Všetkých 64 nominácií, ktoré sme v národnom kole prijali, obsahuje silné svedectvo, že svet môže byť dobrým miestom, že človek dokáže nájsť vo svojom voľnom čase priestor na pomoc iným,“ uvádza Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Veľmi nás teší, že delegácia zástupcov Trnavského kraja bola na ocenení, jedna z najpočetnejších, a to vrátane hudobnej hostky podujatia, Trnavčanky a inštrumentalistky Jany Andevskej.     

My v mene nášho centra blahoželáme obom oceneným, ako i všetkým nominovaným, ktorí robia náš kraj lepším miestom pre život.

Čoraz viac si uvedomujeme, že našou primárnou úlohou je predovšetkým prepájať organizácie s dobrovoľníkmi, ktorí im môžu a chcú pomôcť.  Preto je jedným z našich cieľov byť hodnoverným a stabilným partnerom aj pre dobrovoľnícke organizácie, ktoré hľadajú pre svoje aktivity pomocné ruky dobrovoľníkov. Chceme im byť oporou nielen pri ich nábore, ale aj ako inštitúcia poskytujúca rady, ako s dobrovoľníkmi pracovať.

Našou snahou je usmerňovať organizácie v tom, ako s dobrovoľníkmi pracovať v rámci náboru, výberu a školení, ako s nimi komunikovať a ako ich motivovať. Je pre nás dôležité dbať na to, či organizácia rešpektuje práva dobrovoľníkov a ako dohliada na plnenie ich povinností. Za týmto účelom organizáciám odporúčame v prípade potreby aj školenie zamerané na manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktoré pravidelne organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií (ďalej len PDCO). Jedine tak totiž vieme zabezpečiť pre angažovaných ľudí tie najlepšie podmienky pre ich dobrovoľnícku prácu.

Uvedomujeme si však, že mnohé organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi nemajú dostupné zdroje na vyškolenie koordinátorov dobrovoľníkov a v mnohých prípadoch takáto pozícia v organizácii dokonca absentuje.

Preto v spolupráci s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou (ďalej len KIRA) a Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len TTSK) dňa 1.marca 2024 otvárame Grantový program na podporu dlhodobých dobrovoľníckych projektov, ktorého cieľom je:

Predkladateľom projektov ponúkame:

O podporu sa v rámci grantového programu môžu uchádzať organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi, ktoré majú záujem vytvoriť a realizovať dlhodobý dobrovoľnícky projekt sú zameraný na prácu s deťmi, mládežou, seniormi, ale napríklad aj zdravotne znevýhodnenými skupinami.  

Žiadosti je možné predkladať len v elektronickej forme prostredníctvom online formulára, a to do 31.3.2024.

Prípravu projektových zámerov a ich rozpočtov vám odporúčame konzultovať osobne na plánovanom informačnom stretnutí, ktoré sa uskutoční online dňa 21.3.2024 o 10:00. Na online stretnutie sa môžete pripojiť prostredníctvom nasledujúceho linku: informačné stretnutie pre záujemcov.

Bližšie informácie a odpovede na vaše otázky vám budú poskytnuté aj e-mailom: info@dobrovolnickecentrumtt.sk.

Viac informácií o DOBROprograme nájdete v grantovej výzve: DOBROPROGRAM - grantová výzva

Zámerom Koncepcie rozvoja Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja je analyzovať súčasný stav cieľov, vízii a napokon aj aktivít či existujúcich spoluprác DCTK zameraných na rozvoj dobrovoľníctva v Trnavskom kraji, identifikovať priority jej rozvoja, a zároveň poskytnúť návrhy opatrení na zintenzívnenie podpory dobrovoľníctva na krajskej úrovni.

Koncepcia obsahuje základné východiská a predstavu o prioritných oblastiach ďalšieho rozvoja nášho centra, ktorého primárnym cieľom je zapájať do diania v Trnavskom kraji angažovaných ľudí a organizácie a prispievať tak k tomu, aby sa Trnavský kraj stal lepším miestom pre život aj vďaka aktívnym komunitám, ktoré sa oň starajú.

Dokument ponúka základné argumenty pre podporu dobrovoľníctva prostredníctvom našich aktivít založenú najmä na jeho spolupráci s krajskou samosprávou, miestnymi samosprávami, organizáciami pracujúcimi s dobrovoľníkmi ako i samotnými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami.

Zameriava sa na štyri okruhy, a to: spoluprácu so samosprávami, partnerstvá s organizáciami pracujúcimi s dobrovoľníkmi, podporu dobrovoľníkov a rozvoj firemného dobrovoľníctva. V každom z týchto okruhov sú pomenované prioritné úlohy do roku 2025, ktoré je potrebné zrealizovať pre rozvoj danej oblasti.

Celé znenie dokumentu nájdete v Koncepcii rozvoja Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja.

Do tohto ročníka oceňovania v Trnavskom kraji zaslali organizácie, ale aj verejnosť spolu 35 nominácií v siedmich kategóriách. Ocenenili sme šiestich dobrovoľníkov, jednu dobrovoľnícku skupinu a jeden program.

Spomedzi všetkých nominácií ich vybrala päťčlenná hodnotiaca komisia v zložení: podpredsedníčka Trnavského samosprávneho kraja Veronika Buc, zástupca riaditeľa Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry Marek Krnáč, Zuzana Draková z Fakulty sociálnych vied UCM, Regina Hulmanová z Ministerstva pre miestny rozvoj Českej republiky a Ivana Vojtašeková z Prešovského dobrovoľníckeho centra

Zaujímavosťou tohto ročníka Srdca na dlani bol moment prekvapenia, ktorý prispel k ešte väčším emóciám v publiku, a najmä u samotných ocenených. Na podujatie sme totiž pozvali všetkých nominovaných a až priamo tam sa všetci prítomní dozvedeli, kto získal ocenenie. Navyše netradičným spôsobom – formou videovizitky, v ktorej o danom výnimočnom dobrovoľníkovi alebo projekte porozprávali tí, ktorí nomináciu zaslali.

V kategórii Projekt/ dobrovoľnícky program si ocenenie prevzala koordinátorka dobrovoľníckeho programu Dobrá Duša Trnavskej arcidiecéznej charity Kristína Ryšavá. Ocenenie odovzdala Veronika Buc, podpredsedníčka Trnavského samosprávneho kraja.

V kategórii Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok si prevzala ocenenie Silvia Krišáková z Centra voľného času v Senici. Ocenenie odovzdala Andrea Bánová, laureátka minuloročného ocenenia v tejto kategórii. 

V kategórii Dobrovoľnícka skupina získala ocenenie skupina dobrovoľníkov pôsobiacich pri Metro Klube Hlohovec, ktorý organizuje Apoštolská cirkev na Slovensku. Ocenenie odovzdala Zuzana Draková z Univerzity sv. Cyrila a Metoda a zároveň členka hodnotiacej komisie. 

V kategórii Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Trnavskom samosprávnom kraji získala ocenenie Andrea Gregušová z OZ FidliCanti, ktoré pôsobí v Horných Orešanoch a okolitých obciach. Ocenenie odovzdal Juraj Janček, laureát minuloročného ocenenia v tejto kategórii.

V kategórii Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí získala ocenenie Mária Geršicová z Denného centra Michala Dočolomanského Nebojsa, Galanta. Odovzdala ho Lucia Vadovičová z Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry.

V kategórii Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc si ocenenie prevzala Ľudmila Fedorová, predsedníčka Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Trstíne. Ocenenie odovzdal Marek Štítny z n.o. Senica 2.0, úspešnej na národnom oceňovaní Srdce na dlani za rok 2021. 

V kategórii Podpora dobrovoľníctva získalo ocenenie podujatie KIRATON – krajský hackaton, prevzala ho Lucia Vadovičová z Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry od Zuzany Šujanovej, riaditeľky Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja.

Komisia sa tento rok rozhodla udeliť aj mimoriadne ocenenie. Získala ho Natália Vieira z OZ ModroSvet zo Skalice, nominovaná v kategórii Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Trnavskom samosprávnom kraji.

O hudobný sprievod počas celého večera sa postaral hudobník Peter Leto a celým podujatím prítomných sprevádzala moderátorka podujatia Viktória Havránek.

Vybraných šesť laureátov ocenenia Srdce na dlani 2023 v Trnavskom kraji zároveň postupuje na národné oceňovanie, ktoré organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram