Koncepcia rozvoja Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja

Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja v roku 2023 vypracovala Koncepciu rozvoja, ktorej zámerom je zadefinovať strategické smerovanie nášho centra zamerané na rozvoj dobrovoľníctva v Trnavskom kraji do roku 2025.

Zámerom Koncepcie rozvoja Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja je analyzovať súčasný stav cieľov, vízii a napokon aj aktivít či existujúcich spoluprác DCTK zameraných na rozvoj dobrovoľníctva v Trnavskom kraji, identifikovať priority jej rozvoja, a zároveň poskytnúť návrhy opatrení na zintenzívnenie podpory dobrovoľníctva na krajskej úrovni.

Koncepcia obsahuje základné východiská a predstavu o prioritných oblastiach ďalšieho rozvoja nášho centra, ktorého primárnym cieľom je zapájať do diania v Trnavskom kraji angažovaných ľudí a organizácie a prispievať tak k tomu, aby sa Trnavský kraj stal lepším miestom pre život aj vďaka aktívnym komunitám, ktoré sa oň starajú.

Dokument ponúka základné argumenty pre podporu dobrovoľníctva prostredníctvom našich aktivít založenú najmä na jeho spolupráci s krajskou samosprávou, miestnymi samosprávami, organizáciami pracujúcimi s dobrovoľníkmi ako i samotnými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami.

Zameriava sa na štyri okruhy, a to: spoluprácu so samosprávami, partnerstvá s organizáciami pracujúcimi s dobrovoľníkmi, podporu dobrovoľníkov a rozvoj firemného dobrovoľníctva. V každom z týchto okruhov sú pomenované prioritné úlohy do roku 2025, ktoré je potrebné zrealizovať pre rozvoj danej oblasti.

Celé znenie dokumentu nájdete v Koncepcii rozvoja Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja.

© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram