Zariadenie pre seniorov v Trnave

Terézie Vansovej 5, Trnava
Sme Mestská organizácia, ktorá poskytuje sociálnu službu ľuďom v dôchodkovom veku a odkázanosťou na sociálnu službu. Kapacita zariadenia je 150 prijímateľov ss. Naše zariadenie je inovatívne najmä v rámci aktivít a podujatí. Poslaním nášho zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby seniorom, v zmysle zákona č. 448/2008, Z.z. o sociálnych službách, ako súčasť sociálnej politiky mesta Trnava, zabezpečiť im dôstojný, zmysluplný, pokojný, kvalitný a radostný život. Je pre nás dôležité empaticky reagovať na požiadavky našich prijímateľov, vytvárať im také podmienky, ktoré im umožnia čo najdôstojnejšie prežitie života a pomôžu udržať čo najvyššiu možnú mieru ich samostatnosti. Nevyhnutnou súčasťou našej práce je zohľadňovať individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb a vytvárať priestor na ich sebarealizáciu, podporovať ich socializáciu a v čo najväčšej miere im vytvárať pocit domova a súkromia. Chceme zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb a vytvárať prostredie dôvery, atmosféry a vzájomného rešpektu v profesionálnej odbornosti a zodpovednosti.
© 2024 Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram